قیمت زغال خود سوز عمده

زغال خود سوز تنها با یک شعله کوچک به راحتی آتش گرفته و تا انتها بصورت کامل و بدون خاموشی کامل میسوزد و به زمان بردن اولیه برای اشتعال زغال نیاز نیست

زغال خودسوز در بسته بندی های ده رول ده قرصی یعنی به تعداد صد عدد در کارتن و هم به صورت کارتن های دو رول ده قرصی یعنی به تعداد بیست عدد در کارتن موجود میباشد

 

قیمت کارتن بیست قرصی زغال خود سوز عمده 2900

قیمت کارتن صد قرصی زغال خودسوز عمده 11700

 

photo_2017-04-12_22-31-10